Monthly Archives - سپتامبر 2014

کیفیت کاشی کاری

از بکار بردن کاشی در فرمت بزرگ در حمام اجتناب کنید مگر اینکه یک حمام خیلی بزرگ داشته باشید. کاشی های حمام را ۱۰ سانتی یا کوچکتر در نظر بگیرید. نصب کاشی های بزرگتر در کنار بسیاری از موانع در حمام مانند توالت، لوله های آب، کابینت ها [...]

Read more...