پرش لینک ها

Portfolio: استخوانی

پاریس صدفی

کایو

سیور

کلاسیک

آلبا

ساینا

سبک شخصی من تا حدودی متضاد و ساده است.