حاشیه

کیفیت کاشی کاری

از بکار بردن کاشی در فرمت بزرگ در حمام اجتناب کنید مگر اینکه یک حمام خیلی بزرگ داشته باشید. کاشی های حمام را ۱۰ سانتی یا کوچکتر در نظر بگیرید. نصب کاشی های بزرگتر در کنار بسیاری از موانع در حمام مانند توالت، لوله های آب، کابینت ها [...]

Read more...